Top
  >  喜從中來   >  彌月賀詞

到了祝賀生子的時候,妳知道有那些順口而又脫俗的詞彙呢?就請參考以下的介紹吧!

彌月賀詞:賀彌月

英聲朗月。喜溢門楣。湯餅誌喜。彌月誌喜。

 

彌月賀詞:賀生子

天降石麟。天賜石麟。天賜麟兒。玉燕投懷。玉種藍田。玉樹聯芬。

石麟呈彩。百子圖開。芝蘭新茁。花萼欣榮。弄璋喜讌。弄璋誌喜。

英聲驚座。荀龍薛鳳。瓜瓞綿綿。堂構增輝。喜葉弄璋。喜獲麟兒。

祥瑞弄璋。班聯玉筍。彩褓凝祥。棠棣職輝。國民先聲。啼試英聲。

德門生輝。德門增輝。射矢洗硯。弧懸異彩。澤綿瓜瓞。誕育寧馨。

螽斯葉吉。鳳毛濟美。璧合聯珠。夢熊誌喜。夢熊徵祥。熊夢徵祥。

雙芝競秀。蘭階添喜。蘭階吐秀。繩武象賢。麟趾呈祥。                  

 

彌月賀詞:賀生女

玉燕鐘祥。女界增輝。弄瓦徵祥。弄瓦誌喜。明珠入拿。明珠入掌。

掌上明珠。喜得千金。喜比螽麟。喜顏如玉。祥瑞弄瓦。祥徵虺夢。

虺夢得寶。說悅凝庥。設帨凝輝。慶衍龍女。輝增彩帨。緣鳳新雛。

 

彌月賀詞:賀生雙胞胎

雙生子

八士徵祥。天賜石麟。玉筍並茂。玉樹聯芬。石麟呈彩。弄璋誌喜。

花萼欣榮。花開並蒂。兩美同生。枝葉並茂。棠棣聯輝。班聯玉筍。

璧合聯珠。喜獲麒麟。德門生輝。雙芝競秀。雙雄競秀。壎箎並奏。

熊夢徵祥。

 

彌月賀詞:雙生女

女界增輝。弄瓦誌喜。弄璋徵祥。明珠入掌。綠鳳新雛。輝增彩悅。

 

彌月賀詞:賀生孫

玉筍呈祥。瓜瓞延祥。金蘭茁玉。秀茁蘭芽。秀茁孫枝。孫枝啟秀。

樂享含飴。桐枝衍慶。燕翼貽謀。飴座騰歡。蘭階添喜。繩其祖武。

留下訊息